Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offerten en op alle met ons gesloten overeenkomsten.
1.2 Door het sluiten van een overeenkomst erkent onze opdrachtgever deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden, indien deze voorwaarden aan onze opdrachtgever tevoren waren medegedeeld, onze opdrachtgever tevoren met het bestaan van onze voorwaarden op de hoogte was, of indien er bij offerte, orderbevestiging of vrachtbrief naar werd verwezen.
1.3 Wanneer in een aanvrage, opdracht of opdrachtbevestiging van onze opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkom en, die in strijd zijn met onze voorwaarden, worden deze niet geaccepteerd, tenzij deze door ons schriftelijk zijn aanvaard. Onze opdrachtgever kan zich niet beroepen op gewoonterecht.

Artikel 2: Tot standkoming van de overeenkomst.
2.1 Al onze offertes zijn volstrekt vrijblijvend. Een overeenkomst met ons komt slechts tot stand door onze opdrachtbevestiging, dan wel door levering van onze goederen en diensten.
2.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.3 Opdrachten, door tussenpersonen aangenomen, binden ons slechts, indien zij door ons schriftelijk zijn bevestigd, tenzij wij tot de uitvoering van de overeenkomst zijn overgegaan.
2.4 Mondelinge toezeggingen binden ons niet, tenzij door ons schriftelijk bevestigd.
2.5 Het risico van de juiste uitvoering van opdrachten die door onze opdrachtgever telefonisch of telegrafisch of per telefax zijn verstrekt, berust bij onze opdrachtgever.

Artikel 3: Uitvoering
3.1 De mogelijk door ons opgegeven levertijd geldt slechts bij wijze van inlichting en benadering en onder voorbehoud dat geen tussentijdse wijzigingen in de opdracht worden aangebracht en zich geen gevallen van overmacht voordoen. Overschrijding van de levertijd geeft onze opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Artikel 4: Tekeningen en ontwerpen
4.1 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de overeenkomst indien en voor zover in de overeenkomst daarnaar wordt verwezen. Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving, prevaleert de laatste.
4.2 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door ons of in onze opdracht zijn vervaardigd, blijven ons eigendom. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen veertien dagen na een daartoe door ons gedaan verzoek franco aan ons te worden teruggezonden.

Artikel 5: Verplichtingen van onze opdrachtgever
5.1 Onze opdrachtgever zorgt er voor dat wij tijdig kunnen beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen.
5.2 Tevens draagt onze opdrachtgever er zorg voor dat wij tijdig kunnen beschikken over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd, eveneens over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen, over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie, alsmede over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
5.3 De benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van onze opdrachtgever.
5.4 Onze opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot ons werk behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
5.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor ons voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 6: Prijzen
6.1 Onze prijzen, waaronder tevens begrepen onze aannemingssommen, zijn gebaseerd op de tijdens de offerte-respectievelijk contractdatum geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale-en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, prijzen van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, fiscale lasten, invoerrechten, alsmede alle andere kosten.
6.2 Tevens zijn onze prijzen gebaseerd op de tijdens de offerte-respectievelijk contractsdatum geldende wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta.
6.3 Indien voor de levering enige verhoging van de onze prijzen bepalende kosten of wijzigingen van de wisselkoers optreedt-ook al geschiedt dit ten gevolge van bij het afsluiten van de overeenkomst voorziene of voorzienbare omstandigheden- hebben wij het recht te onzer keuze, hetzij een evenredige verhoging aan onze opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst voor zover die niet is uitgevoerd te annuleren, zonder dat wij ten opzichte van onze opdrachtgever ook maar op enig punt schadeplichting kunnen zijn.
6.4 Indien wij binnen drie maanden na de tot standkoming van de overeenkomst een prijsverhoging aan onze opdrachtgever mededelen, heeft deze gedurende acht dagen na ontvangst van de bedoelde kennisgeving het recht om aan ons mede te delen de overeenkomst te willen ontbinden. In dat geval is aan ons de keuze: deze ontbinding te aanvaarden, dan wel de overeenkomst tegen de oude geldende voorwaarden na te komen.
6.5 Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van onze opdrachtgever of een andere bij onze opdrachtgever liggende oorzaak wordt vertraagd, dan zullen onze prijzen worden verhoogd met de extra kosten, waaronder rente verlies, die hierdoor voor ons ontstaan.
6.6 Al onze prijzen zijn steeds exclusief de verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 7: Betaling
7.1 De verkoopprijs is opeisbaar op de vervaldag. De vervaldag is de dertigste dag na levering, dan wel de dertigste dag na datering van de desbetreffende factuur, welk moment van de twee zich het eerst voordoet.
7.2 Kortingen, onder welke benaming dan ook, mogen nimmer in mindering worden gebracht. Bij de betaling is schuldvergelijking niet toegestaan voor zover de Nederlandse wet daartoe aan onze opdrachtgever niet uitdrukkelijk de bevoegdheid verleent.
7.3 Onze opdrachtgever, die op de vervaldatum nog niet betaald heeft, is zonder dat enige aanmaning is vereist, over het opeisbare bedrag een vertragingsrente ad 2% boven de wettelijke rente per maand of een gedeelte van een maand verschuldigd, dit over hoofdsom en omzetbelasting.
7.4 Onze opdrachtgever, die het verschuldigde niet op de vervaldag heeft voldaan, is verplicht aan ons de kosten te vergoeden, gemaakt tot de buitenrechtelijke inning van de vordering. Deze buitengerechtelijke incassokosten ontstaan op het moment van uit handen geven van de vordering en zijn gefixeerd op en zullen worden berekend naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
7.5 De volledige prijs zal steeds geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn zodra onze opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, sursťance van betaling aanvraagt of ten laste van onze opdrachtgever enig beslag wordt gelegd.
7.6 Indien onze opdrachtgever op de vervaldag nog niet de betaling heeft verricht voor hetgeen aan hem conform de overeenkomst is geleverd, zijn wij bevoegd de nakoming van de jegens onze opdrachtgever aangegane leveringsverplichting op te schorten totdat die betaling is geschied en/of voor hetgeen nog te leveren is contanten of vooruitbetaling danwel genoegzame zekerheidstelling te vorderen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1 Zolang onze opdrachtgever geen volledige betaling ter zake van een overeenkomst heeft verricht, blijven de geleverde goederen voor rekening en risico van onze opdrachtgever en ons eigendom.
8.2 Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over door onze opdrachtgever reeds betaalde goederen, indien en voor zover door onze opdrachtgever andere, ook later geleverde, goederen onbetaald blijven.
8.3 Onze opdrachtgever is niet bevoegd deze goederen aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen. Indien onze opdrachtgever zich niet aan deze verplichting houdt, daagt onze opdrachtgever in bezitloos pand aan ons over alle mogelijke vorderingen die onze opdrachtgever op voornoemde derden krijgt, dit uiteraard met betrekking tot de door ons geleverde goederen.
8.4 Indien onze opdrachtgever met behulp van onze goederen een nieuwe zaak doet ontstaan, worden wij mede-eigenaar van deze nieuwe zaak, naar verhouding van de waarde van onze goederen.

Artikel 9: Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid- ook al was deze ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, al dan niet rechtstreeks van toepassing op Nederland, oproer, burgeroorlog, uitsluiting, gedwongen stilstand, staking, brand, watersnood, vandalisme, aardbeving, epidemie, ziekte van personeel, in- of uitvoerverbod, sneeuwbelemmering, ijsbelemmering, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer van toeleveranciers of andere storingen in ons bedrijf of in dat waarvan wij onze materialen of grondstoffen betrekken.
9.2 Wij verplichten ons onze opdrachtgever zo spoedig mogelijk van het ontstaan van overmacht op de hoogte te stellen. Indien de overmachtstoestand, al dan niet onderbroken, langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben wij het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren, voor zover betreft het nog niet geleverde gedeelte. In dat geval kan onze opdrachtgever nimmer aanspraak maken op vergoeding van enige schade en is de betaling van het wel geleverde gedeelte terstond opeisbaar.
9.3 Indien de overmachtstoestand, al dan niet onderbroken, langer dan 30 dagen heeft geduurd, heeft onze opdrachtgever het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren.

Artikel 10: Annulering
10.1 Indien onze opdrachtgever aan ons te kennen geeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet na te kunnen of na te willen komen, is aan ons de keuze of wij onze opdrachtgever willen verplichten tot nakoming, dan wel of wij geheel of gedeeltelijk in willen stemmen met de annulering van de overeenkomst.
10.2 Indien wij ermee instemmen dat onze opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is onze opdrachtgever gehouden aan ons alle met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie, winst en dergelijke) te stellen op 15% van het bij uitvoering van de order te factureren bedrag te vergoeden.
10.3 Het vorenstaande laat ons recht op verdere schadevergoeding onverlet.

Artikel 11: Solvabiliteit
11.1 Bij de totstandkoming van de overeenkomst gaan wij er van uit dat onze opdrachtgever kredietwaardig is. Echter, iedere overeenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud dat onze opdrachtgever op grond van door ons te winnen inlichtingen, voldoende kredietwaardig blijkt te zijn.
11.2 Indien te eniger tijd aan ons omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van onze opdrachtgever twijfelachtig doen voorkomen, hebben wij het recht de nakoming van onze verplichtingen op te schorten zodat onze opdrachtgever op ons eerste verzoek en te onzen genoegen zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
11.3 In ieder geval ontstaat gerede twijfel aan de kredietwaardigheid van onze opdrachtgever, indien deze niet stipt en tijdig aan diens betalingsverplichtingen zal voldoen.

Artikel 12: Hoeveelheid
12.1 Op onze opdrachtgever rust de verantwoordelijkheid tot controle van de door ons geleverde hoeveelheid. Indien onze opdrachtgever ons niet binnen 48 uur na levering schriftelijk heeft meegedeeld dat de hoeveelheid niet juist is, staat vast dat wij aan onze verplichting hebben voldaan.
12.2 Een bij de aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij onze opdrachtgever zijn bezwaar daartegen na ontvangst van de goederen aan ons meldt.
12.3 Ook al meldt onze opdrachtgever tijdig aan ons dat hem minder is geleverd dan op een bij aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document is weergegeven, dan geeft dit niet het recht aan onze opdrachtgever tot opschorting van betaling voor hetgeen hem twijfelloos geleverd is.

Artikel 13: Hoedanigheid en expertise
13.1 Indien omtrent de hoedanigheid uitdrukkelijk niets is overeengekomen, kan onze opdrachtgever slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in betrokken goederen normaal en gebruikelijk is. 13.2 Indien omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster met de gebruikelijke toleranties ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid van de materialen. 13.3 Alle kosten van gewenste expertise komen voor rekening van onze opdrachtgever. Daarbij is onze opdrachtgever verplicht ons zo tijdig te berichten dat wanneer deze expertise plaats zal vinden, wij in staat zijn de expertise bij te wonen. 13.4 In geval van afkeuring door onze opdrachtgever zij wij gerechtigd her-expertise te verlangen bij een door ons in overleg met onze opdrachtgever aan te wijzen erkende instantie. Onze opdrachtgever dient hieraan zijn volledige medewerking te verlenen. De hiervoor te bezigen goederen dienen in tegenwoordigheid van ons te worden gekozen en verzonden. De kosten verbonden aan deze her-expertise worden gedragen door diegene die uiteindelijk in het ongelijk gesteld zal blijken te zijn. 13.5 Indien tussen onze opdrachtgever en ons geen overeenstemming omtrent de aan te wijzen erkende instantie tot stand kan komen, wordt deze instantie aangewezen door de President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, dit op verzoek van onze opdrachtgever of van ons.

Artikel 14: Oplevering en onderhoudstermijn
14.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer wij aan onze opdrachtgever kennis hebben gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd. tevens wordt het werk als opgeleverd beschouwd indien onze opdrachtgever heeft nagelaten het werk op te nemen binnen een termijn van 8 dagen nadat wij schriftelijk aan onze opdrachtgever hebben medegedeeld dat het werk voltooid is. tenslotte wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer dit door onze opdrachtgever in gebruik wordt genomen.
14.2 Kleine gebreke zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn. Deze zullen door ons ten spoedigste hersteld worden, evenals de alsnog aan het werk aan de dag getreden gebreken die binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk te onzer kennis zullen zijn gebracht.
14.3 Bij onthouding van de goedkeuring van het werk is onze opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen, onder opgaaf van de redenen daarvan.
14.4 De rechtsvordering uit hoofde van de verborgen gebreken is niet ontvankelijk indien deze na verloop van drie jaren na het tijdstip van oplevering wordt ingesteld.

Artikel 15: Reclame
15.1 Bezwaren tegen de hoedanigheid van de goederen, dienen binnen 24 uur na aankomst van de goederen bij ons te worden gemeld.
15.2 Reclames met betrekking tot verborgen gebreken, klevende aan de geleverde goederen of de door ons uitgevoerde werkzaamheden, kunnen slechts schriftelijk gedaan worden binnen 8 werkdagen nadat onze opdrachtgever de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen of van de uitgevoerde werkzaamheden heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, doch in geen geval later dan drie maanden na de levering der goederen, dan wel de oplevering van het werk. Iedere aansprakelijkheid van ons eindigt derhalve ten laatste na het verstrijken van drie maanden na levering.
15.3 Door gehele of gedeeltelijke bewerking of verwerking van de geleverde goederen, vervalt ieder recht op reclame, tenzij deze bewerking of verwerking gebruikelijk is.

Artikel 16: Aansprakelijkheid
16.1 Wij zijn aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij schade het gevolg zijn van buitengewone omstandigheden tegen schadelijke gevolgen waarvan wij in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen hebben behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor onze rekening te doen komen.
16.2 Tevens zijn wij aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van onze opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van ons of van diegene voor wie wij verantwoordelijk zijn.
16.3 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen en leidingen indien en voor zover ons door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens over de ligging daarvan onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Evenmin zijn wij aansprakelijk indien de ligging niet door de opdrachtgever aan ons is medegedeeld.
16.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door onze opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
16.5 Indien bij of na in ontvangstneming van goederen van schade of gebreke blijkt, is onze opdrachtgever gehouden de goederen gratis gedurende redelijke tijd in opslag te houden, totdat wij hebben beslist hetgeen met de goederen zal geschieden. Het is onze opdrachtgever in geen geval toegestaan de goederen op eigen initiatief aan ons te retourneren.
16.6 Tot vergoeding van enige overige schade, direct of indirect, immaterieel schade, bedrijfs- en stagnatieschade, winstderving en dergelijk, zijn wij nimmer gehouden ook niet op grond van zogenaamde produkten -aansprakelijkheid.

Artikel 17: Transport
17.1 Het transport van goederen geschiedt op de wijze als door ons aangegeven. Indien onze opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen, dan zijn de extra kosten daarvan voor diens rekening. Goederen reizen voor rekening en risico van onze opdrachtgever, ook indien franco wordt geleverd. Het transport wordt door ons alleen dan verzekerd, indien onze opdrachtgever zulks uitdrukkelijk voor zijn rekening heeft verzocht.

Artikel 18: Ontbinding
18.1 Indien onze opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst of door deze voorwaarden opgelegd, zal onze opdrachtgever geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de met onze opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
18.2 Onze opdrachtgever is ingeval van deze ontbondenverklaring verplicht ons volledig schadeloos te stellen, waarbij indien wij ons daartoe bereid verklaren of dit eisen, reeds geleverde, doch kosteloos onbeschadigde terugontvangen goederen tegen onze kostprijs (door ons aan te geven) in mindering kunnen komen, terwijl wij tevens gerechtigd zijn om een bedrag te vorderen, gelijk aan 15% van de overeengekomen prijs.
18.3 Het bovenomschreven recht laat ons recht onverlet om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en direct volledig betaling te vorderen van al hetgeen onze opdrachtgever ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden.

Artikel 19: Toepasselijk recht
19.1 Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 20: Geschillen
20.1 Alle mogelijke geschillen, die onverhoopt zullen rijzen tussen onze opdrachtgever en ons, zullen met uitsluiting van de gewone rechter beslecht worden door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland en wel volgens de statuten die van gelding zijn drie maanden voor de totstandkoming van de overeenkomst.
20.2 in tegenstelling tot het hiervoor bepaalde hebben uitsluitend wij het recht om een mogelijk geschil voor te leggen aan de gewone bevoegde overheidsrechter.